TUTTI FRUTTI - SKU TUTTI FRUTTI

General disinfectant/deodoriser with Tutti-Frutti fragrance


4% Germicide active general disinfectant cleaner/deodoriser. Sweet Tutti Frutti odour